#htmlinsert(ades-storage.html);
#htmlinsert(tips/ades-storage/ades-storage.html);
&tag(レジストリ,ハードウェア);